Dokumenta/pravna akta

На основу члана 40.Закона о спорту (Сл.гласник Републике Србије бр.10/2016), члана 32 статута Планинарског клуба „Повлен“ из Ваљева, Скупштина Планинарског клуба „Повлен“ на седници одржаној 16.01.2017 донела је статут а на седници од 28.05.2018 усвојила је измене и допуне статута, па пречишћени текст гласи:

 

 

                                                   С Т А Т У Т

                           Планинарског клуба „Повлен“ из Ваљева

 

 

                                             I  OПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

Планинарски клуб „Повлен“ из Ваљева ( у даљем тексту клуб) је основна спортска организација основана ради обављања аматерских спортских активности и

делатности у области планинарења, пешачења у природи , планинарске орјентације, планинског трчања…Основна организација клуб, континуирано учествује у спортским такмичењима у оквиру Планинарског савеза Србије.

 

Као спортска, нестраначка, невладина, недобитна и неполитичка организација окупља омладину и грађане, заинтересоване за очување природних вредности, унапређење животне околине, љубитеље планина, планинарења и смучања.

 

Планинарски клуб „Повлен“ је следбеник Планинарско-еколошког удружења „Повлен“.

 

Члан 2.

 

Назив организације је Планинарски клуб „Повлен“

Скраћени назив клуба је ПК „Повлен“

Седиште клуба је у Ваљеву, ул Војводе Мишића 96.

 

Члан 3.

 

Клуб је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом и овим статутом

 

Члан 4.

 

Клуб заступа и представља председник. Овлашћења за заступање председник клуба може путем пуномоћја пренети на друга лица.

 

Члан 5.

 

Клуб има округли печат пречника 3 цм, у којем је, по ободу, ћирилицом уписано Планинарску клуб „Повлен“, а по средини Ваљево.

Клуб има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште и остављен простор за број завођења и датум. Клуб има лого.

 

 

Члан 6.

 

Клуб је члан Планинарског савеза Србије.

Његов рад је јаван и обезбеђен у складу са одредбама овог статута.

 

 

 

                                         II ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА

 

                                                           Члан 7.

 

 

Као основна планинарска спортска оргнизација клуб има статус правног  лица,најмање 30 чланова и међу њима најмање једног члана са лиценцом планинарског водича.

 

У оквиру свог рада клуб може организовати огранке у различитим организацијама, школама где је окупљено најмање 10 чланова.

 

Ради остварења циљева и задатака у складу са законом, клуб уређује своју унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме рада и развоја, организује такмичења и остварује друге циљеве и задатке у складу са донетим плановима и плановима надлежних савеза.

 

Организација и рад уређују се овим статутом и општим актима клуба.

 

 

 

III ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ КЛУБА

 

 

                                                            Члан 8.

 

Клуб обавља циљеве и задатке од значаја за развој планинарског спорта ради унапређења физичке спремности и здравља чланова као и учешћа у такмичарским активностима кроз:

 • Окупљање чланова свих узраста, грађана и њихово оспособљавање за планинарске активности ; неговање и развијање планинарства као вештине савладавања високих планина, подстицање љубави према природи и очувању планина и шума
 • Неговање, развијање и пропагирање планинарске етике и исправног односа према природи и њеном очувању
 • Подстицање развоја спортских такмичења у планинарским дисциплинама; клуб развија и учествује у планинарским спортским дисциплинама наведеним у чл.8. Статута Планинарског савеза Србије
 • Подстицање развоја квалитетних спортиста у планинарству свих узраста, посебно млађих перспективних категорија
 • Ширење знања и подизање еколошке свести посебно код деце школског узраста и унапређење свих области екологије
 • Упознавање чланова са лепотама и вредностима природе, условима за одлазак у планину, мерама превентиве и контролом ризика од незгода; упознавање са начином указивања прве помоћи и знањима о спасавању
 • Сарадња са образовним институцијама ради подизања квалитета живота школске и студентске омладине
 • Развијање стручних и културних садржаја у планинарској и пешачкој активности као што су: картографија, основи метеорологије, геологије, познавање биљног и животињског света,културно историјских споменика и сл.
 • Организује излете, походе, маршеве, туре, логоровања, орјентациона такмичења и друге планинарске манифестације у планинарским такмичарским дисциплинама
 • Брине о заштити природе и планина
 • Преко својих стручно оспособљених чланова, алпиниста, спелеолога, пружа помоћ на терену или у насељним местима приликом природних и других елементарних непогода
 • Учествује у означавању и одржавању означених планинарских стаза
 • Брине о одржавању објекта на коришћењу
 • Води рачуна о школовању и стручном оспособљавању свог кадра и стручним знањима својих чланова кроз одговарајуће планинарске обуке.
 • Организује информативну и пропагандну делатност
 • Ради на испуњењу циљева и задатака садржаних у статуту Планинарског савеза Србије

 

 

                              IV СРЕДСТВA ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ РАДА

 

 

                                                             Члан 9.

 

Клуб остварује приходе од дприноса његових чланова (чланарина), накнаде за услуге, накнаде за обављање делатности, допиноса донатора и спонзора, помоћи других привредних субјеката, давања из буџета, прихода од имовине на коришћењу и других извора.

 

 

Члан 10.

 

Имовину чине некретнине, покретне ствари, материјална добра и права, новчана средства којима клуб располаже .

Дом у изградњи, који клуб користи гради се финансијским средствима и радом чланова клуба.

Клуб имовином располаже у складу са статутом по прописима о материјалном-финансијском пословању.

 

 

 

 

 

Члан 11.

 

Приходи се могу стицати од обављања појединих делатности: угоститељства, издаваштва, туризма, информатичке, маркентишке и водичке делатности.

 

 

Члан 12.

 

Ради остварења својих спортских циљева и задатака предвиђених статутом, Клуб може основати привредно друштво или други законом прописан облик организовања самостално или са другим физичким или правним лицима.

 

Средства оставрена на овај начин оснивач користи за оствариванје својих спортских циљева..

 

Члан 13.

 

Приходи и расходи утврђују се финансијским планом. На крају године саставља се финансијски извештај. Оба документа усваја Скупштина.

 

Имовином управља управни одбор.

 

 

 1. V. ЧЛАНОВИ КЛУБА И ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ

 

Члан 14.

 

Физичко лице може постати члан Клуба независно од година старости, у складу са Законом и овим Статутом, ако попуни и потпише приступницу за учлањење и плати чланарину за текућу годину.

Чланство се остварује у само једној основној организацији.

Чланство у Клубу је основ за изборне функције, учешће на активностима, вођење акција и за школовање и усавршавање.

Потписивањем приступнице, сваки члан изјављује да прихвата Статут Клуба и да је упознат са својим правима, обавезама и дужностима.

За приступање чланству малолетног лица, које није навршило 14 година, потребна је писмена сагласност родитеља или старатеља.

 

Члан 15

.

Чланови Клуба могу бити: редовни, почасни и заслужни.

Статус редовног члана  регулисан је чланом 14. Статута.

Почасни члан Клуба може бити појединац, који је дао значајан допринос развоју Клуба а није био члан Клуба.

Заслужни члан је појединац, вишегодишњи члан Клуба  који је својим радом допринео успешном раду и развоју Клуба.

Начин стицања статуса почасног и заслужног члана утврђује се Правилником о друштвеним признањима, који доноси Управни одбор.

Заслужни чланови имају право да бирају и буду бирани у органе управљања.

Почасни чланови имају право да учествују у раду Клуба, без права да бирају и буду бирани у органе управљања.

Почасни чланови не плаћају чланарину и истима се издаје чланска легитимација са уписом статуса и редним бројем.

Чланство у Клубу се не може преносити или наследити.

 

Члан 16.

Чланови Клуба се деле по узрасту, полу и категоризацији у спортским активностима по прописима одговарајућих гранских савеза.

 

Члан 17.

Права чланова Клуба су да:

1)     равноправно са другим члановима учествују у остваривању циљева Клуба;

2)     непосредно учествују у одлучивању на Скупштини, а посредно преко бираних лица у одлучивању органа управљања;

3)     бирају и имају право да буду бирани у органе управљања

4)     иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика рада

5)     користе стручну и другу помоћ;

6)     остварују увид у рад Клуба и његових органа и

7)     учествују, у складу са својим интересовањем, у активностима Клуба

 

Обавезе чланова Клуба су да:

1)     активно доприносе остваривању циљева Клуба

2)     уредно плаћају чланарину и обезбеђују услове за ефикасан рад Клуба;

3)     у међусобном односу негују и поштују спортски морал и спортски дух;

4)     међусобно сарађују ради остваривања циљева Клуба;

5)     учествују у утврђивању плана и програма рада Клуба

6)     испуњавају обавезе утврђене општим актима Клуба;

7)     чувају спортски и друштвени углед Клуба

8)     извршавају одлуке органа Клуба;

9)   обављају и друге активности у циљу развоја Клуба.

 

Члан 18.

Члану Клуба могу изрећи следеће дисциплинске мере:

– интерна опомена,

– јавна опомена,

– забрана обављања дужности у органима, и радним телима Клуба од 1-4 год или трајно

– искључење из Клуба  за период од 1 до 4 године и

– трајно искључење из Клуба.

 

Члан 19.

Својство члана Клуба престаје:

1)     иступањем из клуба (исписница) ради преласка у друго друштво или клуб;

2)     неплаћањем чланарине у одређеном року за текућу годину. По извршеној                                                    уплати чланарине, чланство у Клубу се активира;

3)     искључењем из Клуба

4)     смрћу и

5)     престанком рада Клуба.

Престанком својства члана престаје и мандат у органима и радним телима.

Члан 20.

Члану Клуба против којег је покренут дисциплински поступак не може се издати исписница до окончања поступка и истека евентуално изречених дисциплинских мера.

Члан 21

 

Члан Клуба може бити искључен из Клуба  због:

–       непоштовања Статута и општих аката

–       неоправдане неактивности у органима управљања дуже од шест месеци,

–       материјалне штете нанете Клубу и неизвршавања преузетих обавеза,

–       излагања другог члана Клуба активностима које могу да му угрозе или

погоршају здравствено стање,

–       теже повреде правила понашања на активностима Клуба и

–       коришћења и навођења других на коришћење допинг средстава.

 

Члан 22.

 

Чланови чије је чланство у Клубу престало немају право на повраћај уплаћене чланарине.

 

 

Члан 23.

 

Престанак својства члана Клуба не ослобађа бившег члана одговорности за негативне последице рада Клуба.

 

Члан 24.

 

Члан Клуба не сме да користи допинг, нити му стручна лица ангажована у Клубу смеју дати допинг, под претњом искључења из Клуба

Члан може у Клубу да се бави спортским активностима аматерски,  у складу са Законом и спортским правилима спортских и гранских савеза.

 

.

 

 1. VI. ОРГАНИ КЛУБА

 

Члан 25.

 

Kлубом управљају чланови преко изабраних органа.

Органи клуба  су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, Веће части и Председник, Потпредседник и Начелник клуба.

 

Члан 26.

 

Органи Клуба бирају се на време од 4 (четири) године.

У истом органу чланови, моги бити бирани узастопно два мандата.

Након паузе од две године могу бити поново бирани према одредбама овог Статута.

У случају када је истекао мандат органа управљања, а нису изабрани нови органи, раније изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних органа.

 

СКУПШТИНА

 

Члан 27.

 

Скупштина је највиши орган управљања.

Скупштину сачињавају сви пунолетни редовни и заслужни чланови Клуба, који су били у евиденцији чланова у претходној години осим чланова изабраних и надзорни одбор.

 

Члан 28.

Скупштина ради на седницама, и сазива се по потреби, а најмање једном годишње.

Редовна седница Скупштине се одржава крајем текуће или почетком наредне године.

Редовну и Ванредну седницу Скупштине сазива председник Клуба или друго овлашћено лице, а према одлуци Управног одбора.

Скупштина на којој се бира најмање половина чланова органа управљања Друштва је изборна.

Ванредна седница Скупштине се обавезно сазива у року од 30 дана на образложени предлог, у коме се морају навести питања чије се разматрање предлаже. Предлог могу дати  Управни, Надзорни одбор или најмање 1/3 (једна трећина) чланова Скупштине.

У случају да председник не сазове ванредну седницу у предвиђеном року, сазива је управни одбор у року од 10 дана.

 

Члан 29.

 

Радом Скупштине руководи председник.

О току рада седнице Скупштине води се записник који потписују записничари и председавајући. Записник садржи: број присутних чланова, резултате гласања и избора, предлоге и одлуке са именима предлагача.

Рад Скупштине може се, поред записника, снимати аудовизуелним средствима.

Одлуке Скупштине потписује председавајући.

Сваки члан Скупштине, на основу образложеног предлога, има право увида у записник.

 

 

 

 

 

Члан 30.

 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутно бише од половине чланова Скупштине.

Уколико у заказано време нема кворума из става 1. овог члана Скупштина почиње са радом после 30 минута и пуноправно одлучује ако је присутно више од једна трећина чланова Скупштине.

Уколико није испуњен тај услов председник у роко од 30 дана заказује нову Скупштину.

Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова Скупштине.

За одлуку о усвајању и изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Клуба неопходна је двотрећинска већина присутних чланова Скупштине.

 

Члан 31.

 

Рад Скупштине се уређује Пословником, који Скупштина доноси на самој седници.

Уколико при избору органа управљања у првом кругу гласања није изабран председник Клуба и потребан број чланова Управног и Надзорног одбора и Веће части, приступа се другом кругу гласања за све кандидате који нису имали довољан број гласова. Уколико ни у другом кругу није изабран потребан број, гласање се понавља, све док се не изабере потребан број чланова органа управљања.

 

Члан 32.

Скупштина Клуба:

 • усваја Статут, и измене и допуне Статута;
 • бира и разрешава председника и потпредседника Скупштине,чланова УО,НО,Већа части

3) усваја План и програм рада односно развоја Клуба;

4) усваја друга општа акта, као и спортска и друга правила понашања;

5) разматра и усваја финансијски план и финансијски извештај;

6) стара се о материјално-финансијској политици и доноси најзначајније

одлуке из те области;

7) одлучује о прибављању, уступању и отуђењу имовине и гашењу Клуба ;

8)одлучује о статусним променама,оснивању и гашењу привредних субјеката;

9) разматра и усваја извештај Управног, Надзорног одбора и Суда части;

 

10) бира  чланове УО, НО, Суда части;

11) разматра и одлучује о најважнијим питањима рада Клуба;

12) одлучује о удруживању у гранске савезе и друге асоцијације у земљи и                                                                              иностранству;

13) обавља и друге послове од интереса за планинарски Клуб.

 

За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије.

Одлуком о образовању комисије утврђује се њен састав и делокруг рада.

 

 

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР

 

Члан 33.

 

Управни одбор је извршни орган Скупштине и орган управљања Клуба.

Управни одбор има 7 чланова.

Управни одбор чине: председник (уједно и председник Клуба), потпредседник (уједно и потпредседник Клуба), начелник клуба и још 4 члана..

Члан Управног одбора не може бити истовремено и члан Надзорног одбора и Суда части.

 

Члан 34.

 

Мандат члана Управног одбора, пре истека времена, престаје:

1) ако поднесе оставку,

2) ако га опозове Скупштина, и

3) због настајања околности  које му онемогућавају рад.

 

Члан 35.

 

Управни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби.

Седнице Управног одбора сазива председник или потпредседник у одсуству председника.

Управни одбор се обавезно сазива и на захтев Надзорног одбора или најмање 3 (три) члана Управног одбора.

 

Члан 36.

 

Управни одбор пуноправно одлучује када је на седници присутно више од половине чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Управни одбор доноси општа акта из своје надлежности већином гласова од укупног броја чланова за питања која се тичу: предлога статута, предлога програма рада и развоја, предлога општи аката, предлога финансијског плана и завршног рачуна, предлога о оснивању привредних сублеката.

Рад Управног одбора уређује се пословником.

 

 

 

Члан 37.

 

 

 

Управни одбор:

1) утврђује предлог Статута, предлоге општих аката које доноси, предлог програма рада Клуба, предлог финансијског плана;

2) припрема  предлоге општих аката из надлежности Скупштине, предлоге одлука Скупштине;

3) руководи радом и води послове Клуба између заседања Скупштине, у оквиру овлашћења из статута и др .нормативних аката;

4) предлаже Скупштини оснивање предузећа односно привредних субјеката;

5) припрема предлог плана рада, као и завршни рачун Клуба за предходну годину;

6) извршава одлуке и закључке Скупштине и спроводи политику коју она утврди;

7) уређује унутрашњу организацију Клуба;

8) доноси Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности чланова Клуба;

9) доноси Правилник о рачуноводству;

10) одређује која се документа и подаци сматрају службеном и другом тајном;

11) одлучује о ангажовању стручњака из спорта у Клубу;

12) утврђује план стручног рада у обављању спортских активности и план стручног оспособљавања тренер ангажованих у клубу;

13) одлучује са којим спортистима и тренерима ће Клуб закључити уговор и утврђује садржину тог уговора;

14) даје саглсност на потписивање појединачног колективног уговора;

15) одређује начин вођења евиденције о стручном раду у Клубу;

16) бира представнике Клуба за органе гранских савеза чији је Клуб члан;

17) одлучује о споразумном раскиду уговора пре истека рока са спортистом, односно издавање исписнице спортисти, и висини накнаде од стране спортисте или клуба у који он прелази;

18) даје сагласност на уговоре о спонзорству који стварају обавезе за Клуб;

19) одлучује о организовању спортских манифестација и приредби и учешћу Клуба на истим;

20) именује стручне штабове такмичарских екипа и шефове штабова;

21) одлучује као другостепени орган о жалбама против првостепених одлука органа Клуба;

22) одлучује о ценама у планинарском дому који користи и о другим накнадама које Клуб наплаћује;

23) одлучује о висини чланарине;

24)  управља имовином по важећим прописима;

25) припрема предлоге одлука о материјалним и финансијским питањима које доноси Скупштина;

26) разматра примедбе чланова, одбора и комисија;

27) додељује награде и признања;

28) врши и друге послове, који су му Статутом стављени у надлежност.

 

За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбор може образовати комисије и радна тела.

Одлуком о образовању комисије, односно радног тела утврђује се њен састав и делокруг рада и подношење извештаја.

 

 

 

 

 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

 

Члан 38.

 

Надзорни одбор је орган Клуба који врши контролу финансијског пословања, извршења програма развоја Клуба,  рада органа управљања у смислу законитости, примене општих аката, одлука и закључака Скупштине, Управног одбора и других органа Клуба, спровођења Статута и усаглашеност општих аката из надлежности Управног одбора са Статутом.

 

Члан 39.

 

Надзорни одбор  има 3 (три) члана и 2 (два) заменика.

Заменик члана замењује редовног члана у случају одсутности.

Надзорни одбор бира из свог састава председника.

Конститутивној седници председава најстарији члан.

Чланови Надзорног одбора не могу истовремено бити и чланови Управног одбора и Већа части Клуба као ни скупштине.

 

Члан 40.

 

Надзорни одбор подноси Скупштини извештај о питањима из свог делокруга најмање једанпут годишње, а обавезно приликом усвајања извештаја о раду Клуба.

Надзорни одбор писмено информише Управни одбор о питањима из свог делокруга најмање два пута годишње.

Надзорни одбор између две Скупштине даје мишљење о значењу појединих одредби Статута, а коначно тумачење даје прва наредна седница Скупштине Клуба.

Сви органи Клуба, обавезни су да Надзорном одбору омогуће увид у своје пословање.

Председник Клуба дужан је да на образложен захтев Надзорног одбора сазове састанак Управног одбора са захтеваним дневним редом, у року од петнаест дана од пријема захтева.

Ако органи Клуба учине битне повреде Статута или закона, дужни су на предлог Надзорног одбора да их отклоне у задатом року.Надзорни одбор може да иницира вандредну Скупштину у складу са одредбама Статута.

О својим налазима Надзорни одбор обавештава Управни одбор, а извештај подноси Скупштини.

 

Члан 41.

 

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова одбора.

Рад Надзорног одбора уређује се пословником.

На сваком састанку Надзорног одбора морају бити присутна 3 члана.

Записнике, извештаје и одлуке потписују сви присутни чланови Надзорног одбора.

Одлуке се заводе у протокол, а када је потребно оверавају се потписом и печатом.

 

 

 

 

ВЕЋЕ ЧАСТИ

 

Члан 42.

 

Веће части је првостепени орган Клуба за дисциплинске грешке чланова. Дисциплинске пријаве могу поднети Надзорни одбор, Управни одбор, као и члан Клуба.

О оправданости  пријаве одлучује Веће части.

 

Члан 43.

 

Веће части чине 3 (три) члана и 2 (два) заменика.

Заменик члана Веће части замењује редовног члана у случају одсутности.

Чланови Већа части бирају из свог састава председника.

Конститутивној седници председава најстарији члан.

Рад Већа части уређује се пословником.

Чланови овог Већа не могу истовремено бити и чланови Управног  и Надзорног одбора Клуба.

 

Члан 44

 

Веће Части одлуку доноси већином гласова.

На сваком састанку морају бити присутна 3 члана.

Записнике, извештаје и одлуке потписују сви присутни чланови Већа.

Одлуке се заводе у протокол – деловодник Клуба, а када је потребно оверавају се потписом и печатом.

Жалба на одлуку Већа части доставља се Управном одбору Клуба .

Против одлуке највишег дисциплинског органа Клуба, члан може изјавити жалбу Већу части Савеза.

 

ПРЕДСЕДНИК КЛУБА

 

Члан 45.

 

Председника Клуба бира Скупштина Клуба из реда оснивача истакнутих спортских радника и спортиста.

Управни одбор или други иницијатори предлажу једног или више кандидата за председника Клуба.

Председник се бира на време од 4 године.

Председник Клуба за свој рад одговара Скупштини и Упраном одбору клуба.

 

Члан 46.

Председник Клуба:

1)     представља и заступа Клуб

2)     руководи радом Клуба и усклађује активности органа Клуба,

3)     потписује општа акта и одлуке које доноси Скупштина и Управни одбор Клуба,

4)  организује, усмерава, координира сарадњу с надлежним органима и организацијама,

5)     остварује спортску и друштвену сарадњу,

6)     одобрава службена путовања у земљи и иностранству,

7)     стара се о законитости и правилности рада у клубу,

8)     наредбодавац је за извршење финансијског плана,

9)     обавља друге послове одређене овим Статутом.

Председник Клуба може одређена овлашћења из свог делокруга пренети на потпредседника Клуба.

У циљу разматрања, праћења и ефикасног обављања одређених стручних послова, председник Клуба може, уз  консултације с Управним одбором Клуба, именовати стручне сараднике Клуба за поједине стручне области.

Због теже повреде етике и кршења Сатута и других општих аката Клуба, председник може бити, одлуком Управног одбора суспендован, а сва његова овлашћења преузима потпреседник Клуба.

 

 

 

 

 

ПОТПРЕДСЕДНИК КЛУБА

 

 

Члан 47.

 

Потпредседника Клуба бира Скупштина Клуба у складу са Статутом.

Потпредседник Клуба замењује председника Клуба у свим правима и обавезама за време његовог одсуства.

 

НАЧЕЛНИК КЛУБА

 

Члан 48.

 

Начелника Клуба бира Скупштина Клуба у складу са  Статутом.

Начелник Клуба организује израду годишњих планова, месечних, периодичних и годишњих извештаја за све спортске активности у Клубу.

Начелнику Клуба  подносе се извештаји о реализацији свих спортских активности Клуба у роковима које посебном одлуком одреди Управни одбор.

Начелник Клуба обавља следеће:

–     утврђује предлоге планова акција и годишњих планова активности у сарадњи са председницима одбора и комисија за све спортске активности;

–      подстиче и координира све спортске активности Клуба и стручни је консултант Управном одбору и председнику Клуба .,

–     предлаже кандидате за чланове комисија за спортске активности, заједно са председницима одбора и комисија за све спортске активности на основу консултација са спортским стручњацима и активистима Клуба.

–    верификује извештаје о реализованим спортским активностима и предлаже ставове за предузимање одређених мера за побољшање рада.

 

Члан 49.

 

Начелник Клуба сарађује са начелницима планинарских организација Србије у циљу потпуног планирања и организовања спортских активности Клуба .

 

Члан 50.

 

За све што није регулисано овим Статутом и општим актима органа Клуба непосредно се примењује Закон о спорту, подзаконски прописи из области спорта и остали закони и прописи који се односе на удружења.

 

VII. ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА КЛУБА

 

Члан 51.

 

Клуб се  развија и остварује основне акtивности по областима наведеним у члану 1. овог Статута кроз рад радних тела (одбора, комисија, савета) и других облика деловања.

 

Члан 52.

 

Клуб остварује своје активности кроз рад следећих основних радних тела:

1)Комисија  за планинарство,

2) Комисија  за планинско трчање,

3) Комисија  за оријентиринг,

4) Комисија за управљање планинарским домом у изградњи који је дат на коришћење Клубу.

5)  Комисија за рад са младима .

6)  Комисија за стручно усавршавање.

.

Члан 53.

 

Комисије и друга радна тела  формира Управни одбор Клуба.

Комисије доносе пословник о свом раду, којег верификује Управни одбор.

У циљу омасовљења Клуба, Управни одбор може да формира огранке  ван седишта Клуба , на предлог и комисија из Статута.

Огранак Клуба броји најмање 10 чланова, који из свог састава бирају руководство огранка.

 

Члан 54.

 

Управни одбор, ако се јави потреба или на писмену иницијативу најмање 10 чланова Клуба, може формирати сталне или привремене одборе, комисије и разна привремена радна тела за обављање одређених послова.

Председника, потпредседника,начелника  и чланове руководства комисија, на предлог истих именује Управни одбор Клуба.

 

 

Члан 55.

 

Општим и посебним актима Управног одбора (правилницима и упутствима) описују се послови и садржај активности појединих одбора, комисија и других радних тела.

 

VIII.  ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА УПРАВЕ КЛУБА

 

Члан 56.

 

Чланови органа управљања у Клубу одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Клубу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом.

За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови који су били против доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања.

Тужба за накнаду штете из става 1. овог члана не може се поднети по истеку рока од 10 година од дана доношења штетне одлуке.

 

Члан 57.

 

Члан органа управљања Клуба, односно заступник нема право гласа на седници органа Клуба кад се одлучује о:

1)       покретању спора или одустајању од спора против њега;

2)    одобравању послова између њега и Клуба у случају сукоба интереса, односно постојања личног интереса при одлучивању;

3)       његовој одговорности или разрешењу.

 

Члан 58.

 

Одлуке као појединачна акта органа Клуба, односно заступника ништавне су ако су донете супротно Закону, спортским правилима или опшем акту Клуба.

Ништавност одлуке из става 1. овог члана утврђује суд, по тужби заинтересованог лица или јавног тужиоца.

Тужба за утврђивање ништавности аката из става 1. овог члана не може се поднети по истеку рока од три године од дана доношења одлуке, ни по истеку 60 дана од дана сазнања за разлоге ништавности.

 

 

 

 

Члан 59.

 

Примопредаја дужности између старих и нових органа управљања врши се у року од 15 (петнаест) дана од дана избора нових органа, по писменом записнику кога оверава председник Надзорног одбора Клуба.

Управни одбор на првој радној седници после избора разматра и верификује успешност примопредаје.

 

 

 

 

 

 1. ЈАВНОСТ РАДА КЛУБА

 

Члан  60.

 

Рад Клуба  је јаван, у складу са овим Статутом.

Јавност рада Клуба  обезбеђује се јавношћу седница органа и тела и других скупова у Клубу,благовременим објављивањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног информисања и другим средствима обавештавања.

Клуб може имати свој сајт чији садржај и назив утврђује Управни одбор Клуба.

 

Члан 61.

Органи и тела Клуба могу искључити или ограничити јавност на седницама или скупу, када се разматрају документа или подаци поверљиве природе.

 

Члан 62.

Клуб редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и предлозима усвојеним на седницама органа и тела и других скупова у Клубу, и актуелним дешавањима у Клубу, путем сајта, свога гласила, средстава јавног информисања или издавањем посебних информација и билтена.

Интернет презентација (веб сајт)  Клуба је службено гласило Клуба.

Клуб може користити и друге електронске медије ради презентације својих активности према општем акту Управног одбора.

Члан 63

Представник Клуба који даје податке и информације у вези са радом Клуба  одговоран је за њихову тачност.

Ставове Клуба, односно њених органа и тела могу да износе и заступају само председник Клуба и лица овлашћена од Управног одбора Клуба..

Сваки члан Клуба има право да добије примерак Статута, што се обезбеђује објављивањем истог на званичној интернет презентацији Клуба.

 

 1. ОПШТИ АКТИ КЛУБА

 

Члан 64.

 

Општи акти Клуба су Статут, правилници, пословници и одлуке, којима се на општи начин и за дужи период уређују одређена питања.

 

Члан 65.

 

Сваки члан и сваки орган Клубаа може дати иницијативу за доношење, односно измену и допуну, одређеног општег акта Клуба.

Иницијативу за доношење Статута, односно његове измене и допуне разматра Управни одбор Клуба у року од 30 (тридесет) дана од дана подношења иницијативе.

Уколико прихвати иницијативу, Управни одбор утврђује предлог Статута и доставља га Скупштини Клуба на усвајање.

Након окончања јавне расправе Управни одбор Клуба утврђује предлог Статута и доставља гаСкупштини на усвајање.

Јавна расправа се води само о Статуту Клуба, и траје 15 дана.

О неприхватању иницијативе за доношење измена и допуна Статута, Управни одбор обавештава подносиоца иницијативе и упућује га на жалбени поступак.

Подносилац иницијативе незадовољан одлуком остварује своја права у складу са овим Статутом и Законом.

Члан 66.

 

Иницијативу за доношење општих аката из надлежности Управног одбора може дати сваки члан Клуба.

Члан 67.

 

Општи акти Клуба ступају на снагу даном усвајања, осим Статута Клуба, који ступа на снагу даном верификације од стране надлежног министарства.

Одлуком о доношењу општег акта Друштва одређује се и начин његовог објављивања.

 

Члан 73.

Општа акта Друштва морају бити у сагласности са Статутом Друштва и надлежног гранског и спортскогсавеза.

Члан 74.

У случају несагласности општег акта Друштава и овог Статута примениће се одредбе Статута.

Појединачни акти које доносе овлашћени појединци у Друштву морају бити у складу с општим актима Друштва.

 

 1. ЕВИДЕНЦИЈА И ПЛАНОВИ

 

Члан 68.

 

Клуб води матичне (базичне) евиденције својих чланова, спортских објеката,врхунских спортиста, спортских такмичења и спортских резултата у складу са Законом о спорту, сатутима и правилима гранских савеза.Управни одбор именује лице које ће водити евиденцију по овом члану.

Клуб се уписује у регистар правних лица.

 

XII. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

 

Члан 69.

 

Спорове између Клуба и чланова Клуба решавају надлежни органи у Клубу и надлежни органи Савеза.

Органи и чланови Клуба дужни су да изврше одлуку надлежног органа Клуба и Савеза.

 

XIII. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА

 

Члан 70.

 

Статусне промене у клубу јесу: припајање, спајање, подела и одвајање.

Клуб престаје са радом у складу са Законом.

Одлуку о статусним променама и престанку рада Клуб доноси Скупштина Клуба када се за исту писменим путем изјасни већина укупног броја пунолетних чланова Клуба,

О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни орган за регистрацију ради брисања из регистра.

Члан71.

 

У случају престанка рада Клуба, сва имовина и средства Клуба, после подмирења законских и других обавеза,а која је укњижена на име Клуба,прелази на правне следбеник сходно одредбама закона о спорту.

 

                                     XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 72.

 

Општа акта Клуба  усагласиће се са одредбама овог статута у року од 18 месеци од дана његовог ступања на снагу.

До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на основу предходног Статута, осим ако су у супротности са Законом о спорту или овим Статутом.

Тумачење Статута је у надлежности Скупштине.

Између две седнице Скупштине тумачење Статута је у надлежности Надзорног Одбора.

 

Члан 73.

 

Избори за нове органе управљања у Клубу  извршиће се у року од 18 месеци од усвајања овог Статута, на истој седници Скупштине, а њихово конституисање спровешће се у складу са одредбама овог Статута.

 

Члан 74.

 

Ако надлежни државни орган за регистрацију захтева измену одређених одредби Статута, из формалнихи законских разлога, Управни одбор се овлашћује да том захтеву удовољи без сазивања Скупштине Клуба.

Управни одбор Клуба  се овлашћује да Статут очисти од стилских грешака.

 

Члан75.

 

Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Статут Клуба  који је усвојила Скупштина Клуба  на седници одржаној 17. марта 2012. године, регистрованог 06.07.2012. године.

 

Ваљево, 28.05.2018.године                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Милан Стојанац