Organi kluba/Uprava

Po statutu PK “Povlen” organe kluba cine

Predsednik kluba,

Potpredsenik,

Nacelnik za akcije,

Upravni odbor koji cini sedam clanova,

Nadzorni odbor koji cini tri clana,

Sud casti koji cini tri clana.